Ν.Π. Ιατρών

 

Ο γιατρός λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος σε κινδύνους ερχόμενος σε επαφή με ασθενείς, υποδεικνύοντας εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, διαγιγνώσκοντας παθήσεις και προτείνοντας φαρμακευτικές ή άλλες θεραπείες ή ενεργώντας επεμβάσεις κάθε είδους.

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ARAG έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες ειδικών ομάδων ασφάλισης όπως των ιατρών. Προσφέρονται διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ασφαλιστικές καλύψεις όπως φαίνεται παρακάτω. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη να ασφαλίζεται και ο ιατρός που απασχολείται και με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Συμβουλές

Συνεργάτες και ασφαλισμένοι στην ARAG έχουν την μοναδική δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, άμεσα και υπεύθυνα να παίρνουν νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις στα θέματα που τους απασχολούν.

 
Συντομεύσεις