Ν.Π. Λογιστών - Φοροτεχνικών

 

Η ARAG, πρωτοπόρος στο σχεδιασμό νέων προϊόντων, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, προσαρμοσμένο στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις προσφέροντας ασφαλιστικές καλύψεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Από αρχές του 2011, όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν διοικητικές, ποινικές και αστικές ευθύνες έναντι των πελατών τους.
Διοικητικές (υψηλά πρόστιμα από 3.000 Ευρώ – 30.000 Ευρώ), πειθαρχικές (αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου), και ποινικές (φυλάκιση από 1 έως 10 έτη).

Η ARAG καλύπτει τα εξής:

Ποινική Νομική Προστασία

Η κάλυψη αυτή αφορά την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.

Νομική Προστασία Πειθαρχικών και Διοικητών Κυρώσεων

Η κάλυψη αναφέρεται στην παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές, που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις).

Προσεπίκληση Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης & Απόκρουση Απαιτήσεων

Η κάλυψη αναφέρεται στην προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας. Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και αποτελούν εξ’ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 
Συντομεύσεις