Αλλαγή Εταιρικής Μορφής

Αλλαγή Εταιρικής Μορφής

H ARAG Νομική Προστασία επιλέγει ως νέα εταιρική δομή την δομή των υποκαταστημάτων (έναντι της δομής των θυγατρικών εταιριών ανά χώρα).

1. Διαδικασία γνωστοποίησης (νομιμοποίησης) όσον αφορά έξι ευρωπαϊκά υποκαταστήματα
2. Νέα κατανομή αρμοδιοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο
3. Επικείμενη μετατροπή της ARAG Νομική Προστασία σε ARAG SE

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherung AG, συμφώνησε στα σχέδια του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν, στα πλαίσια της διαδικασίας γνωστοποίησης (νομιμοποίησης), οι αλλαγές (των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου) σε υποκαταστήματα στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Ισπανία. Εντός του έτους 2012 σχεδιάζεται να ενταχθούν βήμα προς βήμα οι λειτουργούσες σε αυτές τις χώρες έξι θυγατρικές εταιρίες υπό την κοινή στέγη μίας ARAG SE. Οι εν λόγω σχεδιασμένες διαδικασίες συγχώνευσης, εκτείνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του επομένου έτους. Εν αναμονή των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρεί επίσης να τεθεί σε ισχύ από την 01.01.2012 η νέα δομή διοίκησης (νέο διευθυντικό μοντέλο). Η μετατροπή της ARAG Νομική Προστασία σε ARAG SE, θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Όλες οι αλλαγές τελούν υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των αντίστοιχων εποπτικών αρχών.

“Για τον Όμιλο της ARAG, αρχίζει τώρα μία φάση εντατικών εργασιών μετατροπής. Προσαρμόζουμε την εθνική και διεθνή εταιρική δομή μας στις νέες προκλήσεις”, τονίζει ο Dr. Paul-Otto Fassbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών της ARAG. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός όμιλος με νέα δομή, του οποίου η διοίκηση και ο έλεγχος θα είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένος στην νέα πραγματικότητα που διέπει τις επιχειρήσεις. “Δεν είναι καθόλου σύγχρονο να διοικείται η ARAG σαν να ήταν εταιρία που προσφέρει σπάνια προϊόντα μόνο εντός Γερμανίας. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό διότι η εταιρία έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό”, διευκρινίζει ο Dr. Paul-Otto Fassbender. “Αντιλαμβανόμαστε την ευρύτητα του οίκου μας ως ευκαιρία και ενεργούμε σύμφωνα με αυτήν.” Επιπλέον διευκολύνει η νέα (εταιρική) δομή την διοίκηση της εταιρίας εντός των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών αγορών που υπάγονται σε αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Ενόψει των επικείμενων αλλαγών διαμορφώνονται εκ νέου αναλόγως και οι δομές διοίκησης/ διεύθυνσης. Έχει σχετικά προγραμματιστεί η νέα κατανομή αρμοδιοτήτων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.
“Η καλά οργανωμένη/ αρμονική ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ARAG Νομική Προστασία θα παραμείνει και υπό την νέα κατανομή αρμοδιοτήτων,” τονίζει ο Dr. Paul-Otto Fassbender. Το σύνολο των εργασιών των Πωλήσεων που έως τώρα χωριζόταν σε Τμήμα Γερμανίας και σε Τμήμα εκτός Γερμανίας, μεταφέρεται σε ένα ενιαίο “Τμήμα Πωλήσεων” υπό την διοίκηση του Κυρίου Dr. Kathan. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες του έως τώρα Διεθνούς Τμήματος προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

“Στο μέλλον θα διευθύνουμε το διεθνές κομμάτι του Ομίλου ARAG πιο λειτουργικά και με καλύτερη κατανομή εργασιών/ αρμοδιοτήτων εντός της ομάδας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι και το συμπέρασμα της πολύ επιτυχημένης ανάπτυξης του εν λόγω τομέα. Από το 2001 αυξήθηκαν οι εισπράξεις ασφαλίστρων σε αυτόν τον τομέα κατά 90%, ” διαπιστώνει ο Dr. Paul-Oto Fassbender. Με στραμμένο το βλέμμα προς τους στόχους ανάπτυξης του Ομίλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό οφείλουμε να δημιουργήσουμε μία δυναμική και αποτελεσματική ομάδα.

Σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία μετατροπής της ARAG Allgemeine Rechtschutz-Versicherungs-AG σε ARAG SE έχει ολοκληρωθεί. Η προβλεπόμενη συμφωνία για τα δικαιώματα πληροφόρησης και ενημέρωσης των εργαζομένων έχει ήδη υπογραφεί. Εκκρεμεί ακόμη η καταχώρηση (της ARAG SE) από το αρμόδιο, γερμανικό δικαστήριο (Registergericht).

“O Όμιλος της ARAG είναι η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στην γερμανική, ασφαλιστική βιομηχανία. Ως πολυκλαδικός ασφαλιστής υψηλών προδιαγραφών ποιότητας με έμφαση στη Νομική Προστασία, η ARAG βασίζεται σε έναν συνδυασμό κλάδων ασφάλισης που ταιριάζει απόλυτα στην προέλευση και τις δυνατότητες του Ομίλου. Την βάση αποτελούν οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στους κλάδους ασφάλισης Υγείας και Ζωής καθώς επίσης και οι διεθνείς εταιρίες που έχουν παρουσία σε 12 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ – πολλές εκ των οποίων έχουν ηγετική θέση στην τοπική αγορά της Νομικής Προστασίας. Με σχεδόν 3.500 εργαζομένους παρουσιάζει ο Όμιλος έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. “

 
Συντομεύσεις