Ν.Π. Ιατρών

 

Ο γιατρός λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος σε κινδύνους ερχόμενος σε επαφή με ασθενείς, υποδεικνύοντας εξετάσεις και θεραπευτικές αγωγές, διαγιγνώσκοντας παθήσεις και προτείνοντας φαρμακευτικές ή άλλες θεραπείες ή ενεργώντας επεμβάσεις κάθε είδους.

Μόνο μία εξειδικευμένη εταιρία Νομικής Προστασίας όπως η ARAG έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει ασφαλιστικά προγράμματα «κομμένα και ραμμένα» στις ασφαλιστικές ανάγκες ειδικών ομάδων ασφάλισης όπως των ιατρών. Προσφέρονται διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις ασφαλιστικές καλύψεις όπως φαίνεται παρακάτω. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη να ασφαλίζεται και ο ιατρός που απασχολείται και με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Νομική Προστασία Ιατρών

Η Νομική προστασία Ιατρών δύναται να περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, αναλόγως του προγράμματος που θα επιλεχθεί.

Α) ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ' αμελείας αδικήματα που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως:

 • εσφαλμένης , επικίνδυνης επέμβασης ,θεραπείας και διάγνωσης με την ευρεία έννοια,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών, πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου, ψευδείς πιστοποιήσεις
 • άρνησης εκτέλεσης εργασιών κλπ.

Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας - δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Σε περιπτώσεις:

 • Εξύβρισης,
 • Χειροδικίας,
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών,
 • Δυσφήμησης με την γενικότερη έννοια,

Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Καλύπτεται επίσης η παράσταση Πολιτικής Αγωγής

Γ) ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αγωγές αποζημίωσης σε τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του ιατρείου καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων και οργάνων ενώπιον Αστικών Δικαστηρίων καθώς και προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Δ) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διαφορές με το προσωπικό που απασχολεί στο Ιατρείο του με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε πρόκειται για διεκδίκηση, είτε απόκρουση απαιτήσεων.

Ε) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση που το Ιατρείο είναι μισθωμένο, καλύπτονται οι διαφορές με τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) του ιατρείου (έξωση, υπερβολική αύξηση μισθώματος κτλ.).

Ζ) ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Περιλαμβάνει την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο επαγγελματικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων για την ίδια αιτία.
Περιλαμβάνει επίσης την εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση στις περιπτώσεις διαφορών από τα ασφαλιστήρια που αφορούν το ιατρείο του ή προσωπικά τον ίδιο π.χ. ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων, πυρός, κλοπής.

Η) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του εργαζομένου Ιατρού με εξαρτημένη σχέση εργασίας έναντι του εργοδότη.
Επίσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).

Θ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων έναντι ασφαλιστικού ταμείου, σύνταξης και περίθαλψης.

Προγράμματα Νομικής Προστασίας Ιατρών

Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY (ΔΠ 138)

 • Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Ζ

Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡOY, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΠΕ 138) (Νοσοκομειακοί Ιατροί)

 • Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Ζ-Η

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ (ΔΔ 138) (Με Ιατρείο)

 • Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΔΕ 138) (το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νοσοκομειακούς Ιατρούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα τήρησης ιδιωτικών Ιατρείων, Καθηγητές Πανεπιστημίων κλπ)

 • Περιλαμβάνει τις καλύψεις Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ

Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Με την ARAG, είστε πιο δυνατός.
 
Συντομεύσεις