idite na glavni sadržaj idite na pretraživanje idite na stranicu za kontakte idite na mapu stranice

Ένδικα μέσα κατά Ελληνικού Δημοσίου για να πάρει δημόσιος υπάλληλος την αποζημίωση για την συνταξιοδότησή του, τις υπερωρίες κλπ!

Εύκολα θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στον δημόσιο τομέα εργασίας. Συμβαίνουν δυστυχώς και αυτά!!!

Δημόσιος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) αποφάσισε την συνταξιοδότησή του.

Ενημέρωσε σχετικά την υπηρεσία του και ζήτησε εύλογα αφενός τις οφειλόμενες υπερωρίες του και αφετέρου την αποζημίωσή του, αφού λύθηκε η εργασιακή του σχέση με την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Η Υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε, ως όφειλε και έτσι ο υπάλληλος ασφαλισμένος από χρόνια στην ARAG Hellas απευθύνθηκε σε εμάς.

Η υπόθεση από το Νομικό Τμήμα της εταιρίας ανατέθηκε στην αρμόδια για την περίσταση συνεργάτιδα δικηγόρο, εξειδικευμένη στο θέμα. Κανείς δεν πίστευε μέχρι τότε ότι για να ικανοποιηθεί το αυτονόητο αίτημα του ασφαλισμένου μας θα χρειαζόταν α) εξώδικη διαμαρτυρία ,β) κατάθεση αγωγής, γ) προσφυγή στην Αρχή Διαφάνειας λόγω μη εφαρμογής του νόμου. Μετά την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου επιτέλους ο ασφαλισμένος δικαιώθηκε.

Μία ακόμα σημαντική επιτυχία της ARAG Hellas καταγράφηκε που αφορά όμως πλήθος εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προνοήσει να έχουν συμβόλαιο Νομικής Προστασίας στην ARAG.

Ακολουθεί το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της συνεργάτιδας δικηγόρου κας Άννας Τσιράκη-Γιαβή που χειρίστηκε την υπόθεση με επιτυχία.

Για την ARAG Hellas
Θεοδώρα Λάσκαρη | Υπεύθυνη Νομικής Υπηρεσίας

-------------------------------------------------------------------------

ΑΝΝΑ ΤΣΙΡΑΚΗ-ΓΙΑΒΗ

Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω.

Διεκπεραίωση υπόθεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αφορώσας υπερωριακή απασχόληση και αποζημίωση απόλυσης δημοσίου υπαλλήλου.

Με το παρόν θα αναφερθώ σε υπόθεση δημοσίου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδ.δ. αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) , του οποίου λύθηκε η υπηρεσιακή του σχέση με την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης, που χειρίσθηκα.

Ο ανωτέρω κατά την αυτοδίκαιη απόλυση του, δεν έλαβε ούτε την δικαιουμένη αποζημίωση απόλυσης, ούτε τις οφειλόμενες πραγματοποιηθείσες υπερωρίες από την υπηρεσία του. Κατόπιν τούτου απεστάλη εξώδικη διαμαρτυρία στην υπηρεσία του, η οποία εκώφευσε άλλη μία φορά, και εν συνεχεία κατατέθηκε αγωγή κατ αυτής με την οποία ο ανωτέρω αιτείτο την καταβολή αποζημίωσης για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες σύμφωνα με τα αρθ. 105-106 ΑΚ (παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου και ν.π.δ.δ.) και αποζημίωση σύμφωνα με το άρθ. 55 του Π.Δ. 410/1988 Αποζημίωση ( `Αρθρο 49 ν. 993/1979 -` Αρθρο 300 ν. 1188/1981 - `Αρθρο 16 ν.1539/1985 -` Αρθρο 23 παρ. 30 ν. 1735 / 1987).

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών ήτο να του καταβληθεί η αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες , πλην όμως το δικαιούμενο ποσό της αποζημίωσης απόλυσης δεν του κατεβλήθη, προφανώς διότι η εν λόγω υπηρεσία θεώρησε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της δεν θα ελέγχοντο προς τούτο.

Συνεπεία του ανωτέρω και λόγω της αδήριτης ανάγκης του ήδη συνταξιούχου, πρώην δημοσίου υπαλλήλου, που δεν ηδύνατο να αναμένει το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μέχρι την εκδίκαση της ασκηθείσας αγωγής, και εν συνεχεία της έκδοσης απόφασης , προσφύγαμε στην Αρχή Διαφάνειας (λόγω μη εφαρμογής του νόμου) με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εσωτερικός έλεγχος στην αρμόδια υπηρεσία και να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη για την καταβολή της δικαιουμένης αποζημίωσης απόλυσης.

Η ανωτέρω υπόθεση αποδεικνύει τοις πράγμασι ότι πολλάκις το Ελληνικό Δημόσιο , καθώς και τα ν.π.δ.δ. ενάγονται και ενέχονται σε αποζημίωση, σύμφωνα με τα αρθ. 105-106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα για παράνομες πράξεις η παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ευθύνη του Δημοσίου συντρέχει, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον οσάκις με πράξη η παράλειψη οργάνου της Διοικήσεως παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και οσάκις παραλείπονται τα εκ της κειμένης εν γένει νομοθεσίας και τα κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης προσιδιάζοντα στην συγκεκριμένη υπηρεσία ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Για την θεμελίωση δε της ευθύνης του Δημοσίου απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της κατά τ ανωτέρω παράνομης πράξης η παράλειψης και της επελθούσης ζημίας.

Ούτω γεννάται πλην άλλων και αποζημιωτική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, η των ν.π.δ.δ. που ιδρύει δικαίωμα στον αιτούντα να αξιώσει την ηθική βλάβη που υπέστη ένεκα της παράνομης και άδικης συμπεριφοράς των οργάνων τους κατά την άσκηση της δημόσιας υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, και να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση, την οποία αποτιμά σε εύλογο και δίκαιο χρηματικό ποσό, σε συνάρτηση με την περιουσιακή κατάσταση των μερών, των συνθηκών υπό των οποίων αυτή επήλθε, την χρονική διάρκεια του ζημιογόνου γεγονότος και των συνεπειών της στον βίο.

Η Πληρεξουσία Δικηγόρος

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε εδώ τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Η Εταιρία

Η κορυφαία, διεθνής ασφαλιστική εταιρία με εξειδίκευση στη Νομική Προστασία.

Οι Υπηρεσίες μας

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.