idite na glavni sadržaj idite na pretraživanje idite na stranicu za kontakte idite na mapu stranice

Προσωπικά Δεδομένα/GDPR

Η ARAG χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, πώς τα αποκτούμε και ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) για την ARAG Ελλάδας είναι:
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@arag.gr
Διεύθυνση: Φειδιππίδου 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο νόμος αναγνωρίζει επίσης προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία, τα γενετικά δεδομένα και τα βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η ARAG τα προσωπικά σας δεδομένα; (Σκοποί Επεξεργασίας)

Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας είναι η σύναψη και διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης και η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρία δυνάμει αυτής. Ειδικότερα για:

(α) την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου,

(β) τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος),

(γ) τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης,

(δ) την έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης.

Πώς αποκτά η ARAG τα προσωπικά σας δεδομένα;

(1) Η Εταιρία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής σας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην Εταιρία στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της, των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των δικηγόρων, ή άλλου πλην υμών, εξουσιοδοτημένου προσώπου.

(2) Επίσης, η Εταιρία ζητά και συλλέγει, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στο ανωτέρω κεφάλαιο, δεδομένα σας από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με την Εταιρία μέρη, όπως ενδεικτικά πραγματογνώμονες, δικηγόρους, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και Δημόσιες Αρχές.

Τα δεδομένα σας που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, συνοψίζονται στις κάτωθι κατηγορίες:

(α) Δεδομένα Ταυτοποίησης, π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

(β) Δεδομένα Επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ

(γ) Δεδομένα Πληρωμής, π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες

(δ) Δεδομένα Ασφάλισης, ήτοι Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history), περιστατικά τροχαίου ατυχήματος, δεδομένα εργασιακά/επαγγελματικής δραστηριότητας)

(ε) Δεδομένα Διακανονισμού, ήτοι Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που δηλώνονται, τα οποία δύνανται να εμπεριέχονται στην αίτηση ασφάλισης, δήλωση ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και σε συνοδευτικά αυτών έγγραφα/δικαιολογητικά.

Αποδέκτες Δεδομένων - Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν:

(α) Σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος,

(β) Στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ή σε άλλη εταιρία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η Εταιρία για στατιστικούς λόγους, χωρίς να αφορά σε δεδομένα ειδικών κατηγοριών,

(γ) σε δημόσιες / δικαστικές αρχές, εντός ή εκτός Ε.Ε.,

(δ) στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος,

(ε) σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους υπηρεσιών, εντός και εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες κλπ.

Χρόνος επεξεργασίας δεδομένων

Η ARAG θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισής σας και με βάση τα δεδομένα τα οποία με τη θέλησή σας δηλώνετε σε αυτήν, η Εταιρία δύναται να διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων ή μη διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρίας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Ειδικότερα:

(α) Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες, (π.χ. χρήση αλγορίθμου, εγχειριδίων) επιτρέπουν στην Εταιρία την εκτίμηση του υπό ανάληψη κινδύνου προκειμένου να καθορίσει (i) εάν η αίτησή σας να ασφαλιστείτε γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται, (ii) σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα.

(β) Πιο αναλυτικά, οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές/ στατιστικές αναλύσεις (ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επιλέξει η εταιρία) των κρίσιμων παραμέτρων που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του.

(γ) Σε περίπτωση απόρριψής της αίτησής σας ή σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της ακολουθητέας διαδικασίας, δικαιούσθε να εναντιωθείτε, ζητώντας να γίνει έλεγχος του αποτελέσματος ή τμήματος αυτού από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας (e-mail : dpo@arag.gr).

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Εταιρία για την παροχή διευκρινίσεων/επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψής σας επί του αποτελέσματος.

Τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, Ειδικότερα, στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Το ίδιο δύναται να συμβεί σε περίπτωση μη συγκατάθεσης σε υφιστάμενα ασφαλιστήρια. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προσυμβατικό στάδιο, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα ως αυτά ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679), στο Ν. 4624/2019 και στον Κώδικα Δεοντολογίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΕΕ και συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

- Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.

- Το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.

- Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

- Το δικαίωμα του περιορισμού της χρήσης ή επεξεργασίας των δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.

- Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λάβετε τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@arag.gr.

Παρακαλείσθε να ορίζετε σαφώς στην αίτησή σας το δικαίωμα που ασκείτε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εάν η αίτησή σας δεν είναι σαφής, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@arag.gr [οδός Φειδιππίδου, αριθ. 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα].

Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Προσωπικά Δεδομένα - GDPR Ενημέρωση/Συγκατάθεση

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα για την παροχή της συγκατάθεσής σας, αναφορικά με τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε εδώ τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

'Αρθρα-Τελευταία Νέα

Διαβάστε ενδιαφέροντα άρθρα και τα τελευταία νέα από την ARAG.

Οι Υπηρεσίες μας

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Είμαστε κοντά σας

Αθήνα

Φειδιππίδου 2, 11526
Τηλέφωνο: 210-7490800
Email: info@ARAG.gr

Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 93Α, 54627
Τηλέφωνο: 2310-520720
Email:thessaloniki@ARAG.gr

Πάτρα

Αγίου Ανδρέα 69, 26221
Τηλέφωνο: 2610-275211
Email: patra@ARAG.gr